Information

Company information


AdvoNordic Law Firm is registered with the Danish Business Authority under CVR. no. 39 38 96 49.


AdvoNordic Law Firm is insured and provides guarantee with HDI Danmark Insurance Company in accordance with the rules set by the Danish Bar and Law Society.


Our attorneys are authorised by the Danish Ministry of Justice and registred with the Danish Bar and Law Society, Kronprinsessegade 28, DK 1306 København K (www.advokatsamfundet.dk). The Danish Bar and Law Society hears complaints about attorney's behavior and fees


Privacy Notice


In certain cases we register and process personal data as part of our legal services. For more details go to the information on personal data below. 


We only use cookies that are technically necessary for you to view the website. We do not personalise or connect cookies to you. You may have your internet browser set to  refuse to accept our cookies. In this case you may not be able to access our website in part or full.

Personal Data


I de fleste situationer er vi dataansvarlig for behandlingen af persondata. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter. Det betyder, at vi kun i forbindelse med konkrete ydelser, såsom inkasso, administration af whistleblower-ordninger eller brug af IT-værktøjer skal indgå en databehandleraftale med vores klienter.


Registering
Har vi registreret data om dig, har du som registreret person en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Flemming Christensen. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.


Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.


Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.


I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.


Oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om behandling af dine personoplysninger. Som advokater er vi dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor vi i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.


Vi kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.


Herudover vil kan vi undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats - eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen - at give dig oplysningerne.


Opbevaring og sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som de er indsamlet til. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.


Datatilsynet
Er du uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Confidentiallity 


As a law firm and legal counsel we are subject to strict condientiallity in accordance with the law.

Money Laundring Prevention


As a law firm we are subject to certain obligations in accordance with the Danish

Law on Money Laundering Prevention. By law we are obligated to obtain, process and store certain client information for five years. For this reason certain information may be required upon requrering our services.


We may also be obligated to perform certain inquiries to ensure that any given  transaction is not related to money laundring or financing of terorism. We may be obligated to pass on information. 

Business Terms adn Conditions


All services adn advice are provided subject to Danish law and Danish Courts.

Further information


For further information please contact us by sending an e-mail to info@advonordic.com or clickling below..