Information

 AdvoNordic Advokatfirma I/S er registreret hos Erhvervsstyrelsen

 under CVR nr. 39 39 30 93

Klientoplysninger


Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler gennem forsikringsselskabet HDI Danmark.Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark  og registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

 

Fortrolighed


 

Vi er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienters sager. Vi lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger, vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt. 


Foranstaltninger mod hvidvask


Vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.


Hvidvaskloven forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet


Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.Privatlivspolitik


Generelt


I visse tilfælde anvender og registrerer vi en række personoplysninger om dig, fx når du bruger vores hjemmeside, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores arbejde som advokater.


Cookies

Vi anvender cookies på denne hjemmeside, så når du besøger siden accepterer du automatisk anvendelsen af disse.


Oplysningerne fra de anvendte cookies bruges til at forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.


Du har mulighed for selv at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.


Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Persondata


I de fleste situationer er vi dataansvarlig for behandlingen af persondata. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter. Det betyder, at vi kun i forbindelse med konkrete ydelser, såsom inkasso, administration af whistleblower-ordninger eller brug af IT-værktøjer skal indgå en databehandleraftale med vores klienter.


Registering


Har vi registreret data om dig, har du som registreret person en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Flemming Christensen. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.


Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.


Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.


I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.


Oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om behandling af dine personoplysninger. Som advokater er vi dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor vi i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.


Vi kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.


Herudover vil kan vi undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats - eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen - at give dig oplysningerne.


Opbevaring og sletning


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som de er indsamlet til. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.


Datatilsynet


Er du uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Lovvalg og værneting


Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstole.